Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ tvc

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

TVC Group nuôi tham vọng và định hướng phát triển thành Tập đoàn đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam. Tại tập đoàn, đội ngũ TVC không ngừng đổi mới, phát triển để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, tạo dựng nên giá trị tốt đẹp cho nền kinh tế nước nhà. 

SỨ MỆNH

Chung tay vào công cuộc xây dựng đất nước bằng các dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp vì người lao động Việt Nam. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Trung thực: Tinh thần trung thực trong tập đoàn TVC 
  • Tin tưởng: Tin tưởng, tôn trọng mọi ý kiến của cán bộ, nhân viên đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn 
  • Chuyên nghiệp: Trách nhiệm, khả năng điều phối công việc linh động, hiệu quả 
  • Con người: Lấy mục tiêu vì sự phát triển của con người trong các hoạt động của Tập đoàn TVC